Nieruchomości

Jakie są prawa i obowiązki wynajmującego?

  • 19 sierpnia, 2023
  • 2 min read

Prawa wynajmującego

Wynajmujący ma prawo do otrzymania od najemcy określonej kwoty czynszu zgodnie z umową. Wynajmujący ma również prawo do wymagania od najemcy, aby przestrzegał warunków określonych w umowie. Wynajmujący może również żądać od najemcy naprawienia szkód spowodowanych przez niego lub jego gości.

Wynajmujący ma również prawo do ustalenia zasad dotyczących użytkowania i korzystania z mieszkania, a także do wymagania od najemcy, aby przestrzegał tych zasad. Wynajmujący może również wymagać od najemcy, aby utrzymywał mieszkanie w czystości i porządku oraz aby usuwał śmieci regularnie.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący ma obowiązek dostarczenia najemcy bezpiecznego i zdatnego do użytku mieszkania. Wynajmujący musi również dostarczyć najemcy informacji na temat warunków określonych w umowie oraz o swoich prawach i obowiązkach.

Wynajmujący ma również obowiązek utrzymywania mieszkania w stanie bezpiecznym i higienicznym oraz naprawiania uszkodzeń spowodowanych przez normalne użytkowanie. Wynajmujący musi również dbać o to, aby mieszkanie było odpowiednio wentylowane i ogrzewane.

Konsekwencje naruszenia umowy

Jeśli jeden ze stron umowy naruszy jej postanowienia, druga strona może podjąć kroki prawne w celu egzekwowania swoich praw. Najemca może na przykład pozbawić wynajmującego czynszu lub skierować sprawę do sądu cywilnego.

Jeśli to wynajmujący naruszy postanowienia umowy, np. poprzez brak naprawienia uszkodzeń lub brak dostarczenia informacji na temat warunków określonych w umowie, najemca może skierować sprawę do sądu cywilnego lub pozbawić go czynszu.

About Author

Redakcja

Leave a Reply